Cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

07:00 28/06/2024
Cục Quản lý hoạt động xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I đã được Cục Công tác phía Nam cấp.

Cụ thể, ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã ký ban hành công văn số 608/QĐ-BXD quyết định giao cơ quan thực hiện thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I đã được Cục Công tác phía Nam cấp.

Theo đó, Bộ Xây dựng quyết định giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng quy định tại Điều 64, Điều 68 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19, khoản 28 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đối với thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I đã được Cục Công tác phía Nam cấp.

Văn phòng Bộ Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I đã được Cục Công tác phía Nam cấp theo đề nghị của Cục Quản lý hoạt động xây dựng khi thực hiện các thủ tục nêu trên.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, được Bộ Xây dựng công nhận theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP thay thế, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD. Chứng chỉ có giá trị 5 năm trên toàn quốc.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, công ty tham gia hoạt động xây dựng, áp dụng với công trình cấp 1. Chứng chỉ này do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng cấp cho các đơn vị, tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP, Nghị định 100/2018/NĐ-CP, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 35/2023/NĐ-CP, Chứng chỉ năng lực xây dựng gồm các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình, địa chất; tư vấn và lập quy hoạch xây dựng; tư vấn quản lý dự án xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình - công tác xây dựng, công tác lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình - giám sát công tác xây dựng,  giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.

Bình luận