Hỏi- Đáp

Cấp phép xây dựng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Cấp phép xây dựng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Thành Vinh Thành Vinh - 07:00, 23/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc đầu tư xây dựng công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2272/SXD-QLXD ngày 14/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc tháo gỡ khó khăn trong cấp phép xây dựng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc sử dụng tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”:

Tài liệu hướng dẫn do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạn và được Bộ Xây dựng phổ biến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại công văn số 6462/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 để nghiên cứu, tham khảo, sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn này là một trong những tài liệu kỹ thuật được dùng để tham khảo trong các hoạt động tư vấn dự án đầu tư xây dựng (thiết kế, thẩm tra, ...).

Trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư xây dựng cần tuân thủ như sau: việc áp dụng quy chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 6, việc áp dụng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6, việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc áp dụng các tiêu chuẩn này trong hoạt động xây dựng do mình quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà:

Theo quy định tại điểm 5 mục II Phụ lục I ban hành kèo theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì “Hệ thống điện năng lượng mặt trời” là công trình năng lượng.

Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình này phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực.

Quy định về điều kiện, thủ tục, đối tượng phải cấp phép xây dựng hoặc miễn giấy phép xây dựng công trình này đã được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì biên soạn cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có thể cập nhật thông tin để hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân áp dụng khi các quy định của cơ chế này được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Ý kiến của bạn