Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

07:00 08/03/2024
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2 được thực hiện tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 3.985 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên (Dự án).

Nhà đầu tư Dự án là Công ty CP Viglacera Thái Nguyên.

Dự án được thực hiện tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (gồm Khu số 1 và Khu số 2), trong đó:

Khu số 1: quy mô 175,52 ha nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên, TP Sông Công.

Khu số 2: quy mô 120,72 ha nằm trên địa giới hành chính của xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang, TP Sông Công.

Dự án thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất với tổng nguồn vốn đầu tư 3.985,47 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Thái Nguyên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt đối với đất trồng lúa trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư...

Công ty CP Viglacera Thái Nguyên (nhà đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án; chỉ được thực hiện Dự án sau khi: (i) việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; (ii) có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định...

Công ty CP Viglacera Thái Nguyên được thành lập vào tháng 12/2022, là công ty con thuộc sở hữu 51% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Bình luận