Hạ tầng

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:00, 16/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai ở các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, có quy mô 599,76 ha; tổng vốn đầu tư hơn 6.360 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Lạng Sơn (KCN Hữu Lũng) được triển khai ở các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Quy mô 599,76 ha, trong đó: giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha; giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất khoảng 149,76 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 6.361.328.000.000 đồng, tương đương 274.668.739 đô la Mỹ. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 954.199.200.000 đồng, tương đương 41.200.311 đô la Mỹ.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 15/5/2023.

Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng KCN Hữu Lũng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc đổi tên KCN Hữu Lũng thành KCN VSIP Lạng Sơn theo đề xuất của nhà đầu tư.

Tổ chức kiểm tra, xác định nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án tại thời điểm cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của KCN Hữu Lũng vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quy hoạch; đảm bảo chỉ tiêu đất của KCN Hữu Lũng nằm trong chỉ tiêu đất KCN trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai minh bạch; quản lý chặt chẽ các diện tích rừng trong khu vực thực hiện dự án đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Ý kiến của bạn