Kinh tế xây dựng

Chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia

Chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia

Thanh Nga Thanh Nga - 16:00, 27/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ KH&ĐT đang dự thảo Thông tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu để thực hiện các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, theo dự thảo thông tư do Bộ KH&ĐT ban hành quy định việc hướng dẫn chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và gói thầu xây lắp thuộc các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng có quy mô lớn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo thông tư quy định, thẩm quyền quyết định hình thức chỉ định thầu là người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả chỉ định thầu trừ trường hợp Thủ trướng quyết định chỉ định thầu.

Thủ tướng quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp của các dự án thành phần và các gói thầu quan trọng khác nếu thấy cần thiết về tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Điều kiện xác định gói thầu áp dụng chỉ định thầu đối với người có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm xác định các gói thầu áp dụng chỉ định thầu trên cơ sở bảo đảm: Gói thầu cấp bách cần triển khai ngay để bảo đảm tiến độ dự án; đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm hoặc đã tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm hoặc không có nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm hoặc không có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu cơ bản trong hồ sơ mời thầu; Gói thầu chỉ có thể được thực hiện bởi một nhà thầu vì lý do kỹ thuật đặc thù, riêng biệt.

Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng điều kiện có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không muộn hơn ngày 31/12/2023, vẫn có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các Điều 20, 21, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu và bảo đảm chất lượng, tiến độ thì người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp để tăng hiệu quả và tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Điều kiện áp dụng chỉ định thầu là các gói thầu phải có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọng nhà thầu không muộn hơn ngày 31/12/2023 đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất bao gồm: Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu; Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính, thương mại.

Ý kiến của bạn