Xây dựng & Đời sống

Chi phí quản lý dự án đối với tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Chi phí quản lý dự án đối với tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Thanh Tâm Thanh Tâm - 07:01, 15/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) về những vướng mắc trong kiểm soát chi phí quản lý dự án Tiểu dự án giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ Xây dựng, chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Hiện nay, định mức chi phí quản lý dự án theo Bảng số 1.1, mục 2, chương I, phần II, phụ lục VIII, Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

Bên cạnh đó, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện theo Điều 31, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ý kiến của bạn