Kinh tế xây dựng

Chi phí sản xuất, kinh doanh trong tính giá nước sạch

Chi phí sản xuất, kinh doanh trong tính giá nước sạch

Thanh Nga Thanh Nga - 07:32, 20/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ chuyên ngành và UBND tỉnh công bố, ban hành là cơ sở xác định các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ để tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh trong phương án tính giá nước sạch.

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến hướng dẫn đối với hồ sơ định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất nước sạch nhà máy nước mặt sông Đuống và quản lý, bảo dưỡng, vận hành mạng cấp nước.

Theo Bộ Xây dựng, quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BXD ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt thì định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ chuyên ngành và UBND tỉnh công bố, ban hành là cơ sở xác định các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ để tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh trong phương án tính giá nước sạch.

Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước để sử dụng vào việc xác định và quản lý giá nước sạch.

Vì vậy, trường hợp tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất nước sạch nhà máy nước mặt sông Đuống để sử dụng vào việc xác định và quản lý giá nước sạch thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ các quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BXD và Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Tổ chức khảo sát, đánh giá sự phù hợp về quy trình công nghệ sản xuất, việc quản lý, vận hành mạng cấp nước và các hao phí cần thiết về nguyên vật liệu, điện năng, lao động và thiết bị để sản xuất, tiêu thụ một đơn vị sản phẩm nước sạch ban hành tại Quyết định số 590/QĐ-BXD với công nghệ sản xuất nước sạch và các hao phí cần thiết tại nhà máy xử lý nước mặt sông Đuống làm cơ sở xem xét, quyết định việc xây dựng toàn bộ hay chỉ xây dựng định mức cho các công tác không phù hợp hoặc chưa có định mức công bố tại Quyết định số 590/QĐ-BXD.

Ý kiến của bạn