Pháp luật xây dựng

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập có trừ phí dự phòng?

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập có trừ phí dự phòng?

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 26/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc xác định chi phí kiểm toán độc lập không liên quan đến chi phí dự phòng; trường hợp có vướng mắc về nội dung chi phí dự phòng và đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng là hai nội dung chi phí khác nhau thuộc tổng mức đầu tư.

Theo phản ánh của ông B.Q.H (TPHCM), hiện cách tính các chi phí của một dự án đầu tư xây dựng theo tuần tự như sau: Chi phí xây dựng; chi phí quàn lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác gồm: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập; chi phí dự phòng.

Theo Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được tính là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân với hệ số.

Ông H hỏi, đối với công trình lập dự án đầu tư chi phí cho thẩm tra và kiểm toán độc lập là chi phí của tổng dự án đầu tư xây dựng công trình có trừ hay không trừ dự phòng phí? Đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sẽ thực hiện bước lập dự toán chuẩn bị đầu tư thì cách tính chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập sẽ thực hiện như lập dự án?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định:

"Điều 5. Nội dung tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư là toán bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng".

Ngoài ra, tại Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công:

"Điều 46. Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, giá trị quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành".

Như vậy, theo các quy định trên, chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng là hai nội dung chi phí khác nhau thuộc tổng mức đầu tư.

Do đó, việc xác định chi phí kiểm toán độc lập không liên quan đến chi phí dự phòng; trường hợp có vướng mắc về nội dung chi phí dự phòng và đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đề nghị ông liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông biết và thực hiện theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn