Xây dựng & Đời sống

Chi phí thiết kế thi công dự án có nhiều loại công trình

Chi phí thiết kế thi công dự án có nhiều loại công trình

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, chi phí thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lương Văn Hiếu (tỉnh Nghệ An) về chi phí thiết kế bước bản vẽ thi công dự án có nhiều loại công trình.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trường hợp dự án thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng.

         

Ý kiến của bạn