Chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực ngành Xây dựng năm 2024

06:29 28/01/2024
Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2024 có tổng số 17 nhiệm vụ cụ thể, trong đó riêng lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản có 7 nhiệm vụ...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 25/01/2023 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2024.

Trong đó, đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, mục tiêu phấn đấu của ngành Xây dựng đạt 6,4 - 7,3% GDP, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc 43,7%, tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 97%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 15,5%, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải 18% và diện tích nhà ở bình quân cả nước 26,5 m2 sàn/người, Số lượng căn NƠXH hoàn thành 130 nghìn căn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đặt ra 17 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 như: Hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH, trong tháng 02/2024.

Hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý NƠXH; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, trong tháng 9/2024.

Hoàn thiện Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị (thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, trong tháng 11/2024.

Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phân loại đô thị toàn quốc; Thành lập cổng thông tin giám sát trực tuyến về chỉ số cấp nước và chất lượng nước sạch của hệ thống cấp nước; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Bộ Xây dựng, trong năm 2024.

Có thể thấy, sau khi pháp luật về nhà ở và kinh doanh BĐS tiếp tục được hoàn thiện bằng việc ban hành Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh BĐS 2023, các văn bản dưới Luật cần được sớm ban hành bảo đảm tính đồng bộ pháp luật, bao gồm 7 VBQPPL: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý NƠXH; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH.

Trước đó, phát biểu chỉ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận và Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đồng thời nhấn mạnh, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong năm 2024, trong đó có lĩnh vực phát triển nhà ở, nhất là NƠXH, nhà ở cho người có thu nhập thấp và quản lý thị trường BĐS bảo đảm phát triển lành mạnh, ổn định.

Bình luận