Chính sách & cuộc sống

TP.HCM đột phá vì cả nước

Quốc hội đã quyết nghị đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5% trong năm 2024. Đây là mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức khó lường.