Hỏi- Đáp

Chính sách thuê, mua nhà ở xã hội

Chính sách thuê, mua nhà ở xã hội

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 14/09/2022

Để làm hồ sơ xin thuê, mua nhà ở xã hội, công dân liên hệ với UBND phường nơi cư trú để thực hiện xác nhận theo quy định.

Liên quan đến đề nghị hỗ trợ cấp nhà, đất hoặc được thuê, mua nhà ở xã hội (NƠXH) của ông Bùi Quang Đạt (sinh năm 1962, thương binh loại B, thương tật hạng 4/4, hộ khẩu thường trú tại 69 Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM), Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định, đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận (trong đó có Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh), phải đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 tại nhà ở mà nhà ở đó bị hư hỏng nặng phải phá đi xây mới.

Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) là 40 triệu đồng/hộ đối với nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây mới.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ, việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 31/12/2019 đã kết thúc. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách này của các địa phương trên cả nước.

Về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022).

Theo đó, việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng (trong đó có thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh) được quy định cụ thể như sau:

Hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng theo quy định tại Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

Tại khoản 7 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định: Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo chính sách này và đang gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan. Sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, giải trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV/2022.

Theo Bộ Xây dựng, việc thuê, mua NƠXH được thực hiện theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: Hỗ trợ giải quyết cho mua, thuê, thuê mua NƠXH không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trong đó có quy định về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH.

Quy định về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện  một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH.

Do đó, đề nghị ông Bùi Quang Đạt (là thương binh loại B, thương tật hạng 4/4 như nêu trong đơn) đối chiếu với các quy định nêu trên để làm hồ sơ xin thuê, mua NƠXH và liên hệ với UBND phường nơi cư trú để thực hiện xác nhận theo quy định để nộp hồ sơ đề nghị được thuê, NƠXH tại các dự án NƠXH trên địa bàn TP.HCM.

Liên quan đến việc hỗ trợ đất ở, Bộ Xây dựng đề nghị ông Bùi Quang Đạt liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Ý kiến của bạn