Hỏi- Đáp

Chủ đầu tư có được tự thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh?

Chủ đầu tư có được tự thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh?

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 25/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh.

Đơn vị ông Nguyễn Bảo Duy (Tây Ninh) được giao làm chủ đầu tư một công trình vốn ngân sách Nhà nước, triển khai sau khi Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Công trình thiết kế 1 bước (chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

Cấp quyết định đầu tư là UBND huyện, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT (nhận ủy quyền của UBND tỉnh). Công trình đã có văn bản đồng ý cho chủ trương điều chỉnh - phát sinh của cấp quyết định đầu tư. Hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh đã được đơn vị thiết kế ban đầu của báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập và đơn vị thẩm tra ban đầu tiếp tục thẩm tra xuất kết quả.

Giá trị dự toán điều chỉnh - phát sinh không làm vượt tổng mức đầu tư công trình mà chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong bảng tổng hợp kinh phí (lấy dự phòng phí lên xây dựng).

Hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh không có sự thay đổi về địa chất, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; không làm thay đổi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Ông Duy hỏi, trong trường hợp này, chủ đầu tư là ban quản lý dự án cấp huyện có được quyền tự thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh của công trình với các thông tin nêu trên không? Chủ đầu tư có được tự thực hiện phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh - phát sinh của công trình sau khi có kết quả thẩm định với các thông tin nêu trên không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản ký nhà nước của Bộ Xây dựng:

Trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không làm thay đổi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP thì sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh.

Ý kiến của bạn