Hỏi- Đáp

Chủ dự án phải kiểm soát chất lượng nước thải trong thi công

Chủ dự án phải kiểm soát chất lượng nước thải trong thi công

Hương Lê Hương Lê - 07:00, 30/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVề nguyên tắc, chủ dự án, cơ sở vẫn phải chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát để bảo đảm chất lượng nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định của pháp luật.

Ông Phạm Đào Luyện (Hà Nội) hỏi, trường hợp nào cần phải giám sát nước thải trong quá trình thi công xây dựng, căn cứ vào điều khoản nào? Lưu lượng bao nhiêu trở lên thì phải quan trắc nước thải?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến trách nhiệm quan trắc nước thải, đề nghị ông nghiên cứu quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 với tinh thần phát huy vai trò tự giám sát, kiểm soát chất thải của chủ nguồn thải. Đối với trường hợp không thuộc đối tượng quan trắc theo quy định nêu trên sẽ không đồng nghĩa với việc chủ dự án, cơ sở không có trách nhiệm về chất lượng dòng nước thải của mình.

Về nguyên tắc, chủ dự án, cơ sở vẫn phải chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát để bảo đảm chất lượng nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn