Hạ tầng

Chưa có cơ sở xem xét điều chỉnh quy hoạch thủy điện Sông Mã 2

Chưa có cơ sở xem xét điều chỉnh quy hoạch thủy điện Sông Mã 2

Thanh Nga Thanh Nga - 10:53, 20/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, chưa có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Sông Mã 2 do hồ sơ còn tồn tại một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, an toàn hồ đập, phương án đấu nối…

Cần có đánh giá tổng thể bậc thang

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Sông Mã 2, tỉnh Điện Biên gửi kèm Văn bản số 813/BCT-ĐL ngày 22/02/2022 của Bộ Công Thương, Dự án thủy điện Sông Mã 2 được bố trí trên dòng sông Mã là khu vực có sông suối phân bố theo dạng nan quạt, chảy trong thung lũng sâu, hẹp. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực sông Mã nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án trong bậc thang thủy điện theo quy định; bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng xây dựng trong khu vực.

Căn cứ pháp lý của dự án cần được rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật chủ yếu có liên quan của dự án.

Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Tổng mặt bằng công trình, cụm đầu mối, tuyến áp lực, nhà máy thủy điện, khu nhà quản lý vận hành. Cần rà soát để bổ sung các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực, hoàn chỉnh thuyết minh điều chỉnh quy hoạch đảm bảo đúng quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với phương án thiết kế điều chỉnh tuyến đập thủy điện, điều chỉnh mực nước hạ lưu nhà máy... như đã được thể hiện tại hồ sơ cần được xem xét căn cứ trên số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

Đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối

Về tính khả thi và hiệu quả của dự án, cần được phân tích làm rõ các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Điện Biên để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực; có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Bổ sung sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong quá trình lập dự án, thiết kế xây dựng công trình. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bổ sung đánh giá tác động, dự báo tác động của dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình, đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu.

Có phân tích, đánh giá về tính đặc thù của dự án làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Dự án thủy điện Sông Mã 2 được đề xuất xây dựng thuộc địa phận xã Hàng Lìa, xã Phình Giàng, xã Pú Hồng và xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5928/QĐ-BCT ngày 24/11/2009. Dự án gồm 02 tổ máy với có quy mô công suất 21MW.

 

Ý kiến của bạn