Chức danh nào phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng?

07:00 25/10/2022
Điều kiện đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Mục 4, Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về giám sát thi công xây, người có hành nghề giám sát hạng III được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà (Nam Định) hỏi, vậy giám sát viên có cần chứng chỉ hành nghề giám sát không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại Khoản 53, Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Điều kiện đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Bình luận