Chứng chỉ hạng III có được chủ trì thiết kế công trình cấp II?

13:00 25/05/2024
Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng III không được làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế phần cấp điện công trình dân dụng cấp II.

Ông Vũ Tiến Dũng (Lào Cai) hỏi, người có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng III có được làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra phần cấp điện trong công trình dân dụng cấp II không (phần cấp điện trong các tòa nhà có quy mô cấp II)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Mục 3.2 Phụ lục VI kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện công trình hạng III là: "Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ - điện của công trình cấp III, cấp IV".

Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng III không được làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế phần cấp điện công trình dân dụng cấp II.

Bình luận