chuyên gia đặng hùng võ

  • Nguồn lực từ đất đai cho đô thị hóa

    Nguồn lực từ đất đai cho đô thị hóa

    Từ những kinh nghiệm phát triển đô thị trên thế giới, người ta rút ra một kết luận: Đô thị nào tìm được cách hợp lý động viên được nguồn lực tại chỗ để chỉnh trang, phát triển, mới theo kịp được xu hướng tiên tiến. Ngồi chờ ngân sách nhà nước của Trung ương thì không bao giờ đủ cho địa phương phát triển.