chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh hậu giang

  • Chuyển mục đích sử dụng hơn 29 ha đất tại tỉnh Hậu Giang

    Chuyển mục đích sử dụng hơn 29 ha đất tại tỉnh Hậu Giang

    Tại công văn 387/TTg-NN ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường tỉnh 926B.