Chuyên viên quản lý thiết kế có cần chứng chỉ hành nghề xây dựng?

07:00 25/12/2023
Tùy vào vị trí, công việc đảm nhận, yêu cầu của dự án, cá nhân đảm nhận chức danh chuyên viên quản lý thiết kế của tổ tư vấn quản lý dự án sẽ phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tương ứng.

Theo Luật Xây dựng và Nghị định số 59/2021/NĐ-CP thì năng lực cá nhân của các thành viên của tổ chức tư vấn quản lý dự án được quy định như sau:

Giám đốc quản lý dự án cần phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, thành viên được giao nhiệm vụ chuyên môn thì phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát hoặc định giá xây dựng phù hợp với công việc được giao đảm nhận.

Ông Phan Hoài Bảo (TP.HCM) hỏi, như vậy chuyên viên quản lý thiết kế của tổ tư vấn quản lý dự án cũng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát hoặc định giá xây dựng hay yêu cầu chứng chỉ hành nghề về thiết kế có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 21, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Theo quy định tại Điều 94 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức tham gia hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận.

Như vậy, tùy vào vị trí, công việc đảm nhận, yêu cầu của dự án, cá nhân đảm nhận chức danh chuyên viên quản lý thiết kế của tổ tư vấn quản lý dự án sẽ phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tương ứng.

Bình luận