Hỏi- Đáp

Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 26/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với trường hợp dự án cần điều chỉnh các nội dung chủ yếu tại chủ trương đầu tư dự án bao gồm quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian, phải thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ông Đỗ Minh Trí (TP.HCM) đang thực hiện dự án có vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nội dung quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư (chưa có nội dung về thiết bị).

Khi trình thẩm định dự án, chủ đầu tư bổ sung phần thiết bị nằm ngoài quy mô đầu tư (trong chủ trương đầu tư không có), tuy nhiên chi phí toàn bộ dự án không vượt tổng mức đầu tư.

Ông Trí hỏi, đối với trường hợp này thì người quyết định đầu tư có được phép phê duyệt, bổ sung phần thiết bị sau khi có báo cáo từ cơ quan chủ trì thẩm định không?

Cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến, phần thiết bị này không phù hợp với quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung thiết bị là cấp thiết đã được nêu trong biên bản làm việc và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giữa cơ quan báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và cơ quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Đầu tư công, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án phải quyết định đầu tư chương trình, dự án đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp với khả năng cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản lý theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và kết quả thẩm định.

Do đó, đối với trường hợp dự án cần điều chỉnh các nội dung chủ yếu tại chủ trương đầu tư dự án (bao gồm quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện,…) phải thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ý kiến của bạn