Hỏi- Đáp

Có được giữ lại tiền bảo hành công trình?

Có được giữ lại tiền bảo hành công trình?

Hương Tâm Hương Tâm - 07:00, 24/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc bảo đảm bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu, việc thanh toán hợp đồng thuộc trách nhiệm của bên giao thầu. Các bên căn cứ các thỏa thuận về bảo đảm bảo hành, thanh toán trong hợp đồng đã ký kết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trăm (An Giang) làm việc tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện. Đơn vị bà là chủ đầu tư của một số công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công.

Đơn vị bà Trăm có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình giá trị 3 tỷ đồng với công ty B. Theo điều khoản trong hợp đồng, khi công trình hoàn thành thì đơn vị bà sẽ giữ lại 5% bảo hành công trình.

Hiện tại khối lượng hoàn thành đã có, nhưng kế hoạch vốn còn lại không đủ để trả cho công ty B. Bà Trăm hỏi, đơn vị bà sẽ giữ tiền bảo hành trước hay thanh toán cho công ty B trước?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo đảm bảo hành công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc bảo đảm bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu, việc thanh toán hợp đồng thuộc trách nhiệm của bên giao thầu. Các bên căn cứ các thỏa thuận về bảo đảm bảo hành, thanh toán trong hợp đồng đã ký kết; các quy định về bảo đảm thanh toán, thanh toán hợp đồng, bảo đảm bảo hành tại Điều 17, Điều 19, khoản 2 Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thực tế triển khai thực hiện để xác định số tiền phải thanh toán và hình thức bảo đảm bảo hành cho phù hợp.

Chủ đầu tư lưu ý nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong trường hợp chậm thanh toán được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng.

 

Ý kiến của bạn