Hỏi- Đáp

Có được làm giám sát trưởng cùng lúc hai công trình?

Có được làm giám sát trưởng cùng lúc hai công trình?

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 08/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCăn cứ quy định pháp luật về xây dựng hiện hành thì không có quy định việc giám sát trưởng công trình giám sát cùng một lúc hai công trình, gói thầu.

Bà Hà Giang (Hà Nội) hỏi, tư vấn giám sát trưởng có được làm cùng lúc hai công trình/gói thầu của cùng một chủ đầu tư hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ tại Khoản 15 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một công trình hoặc một gói thầu cụ thể.

Các nội dung về việc giám sát thi công xây dựng công trình đã được quy định tại Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ quy định pháp luật về xây dựng hiện hành thì không có quy định việc giám sát trưởng công trình giám sát cùng một lúc hai công trình, gói thầu.

Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình căn cứ quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát và quy định của hợp đồng xây dựng ký kết với chủ đầu tư để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng có đủ nhân sự thực hiện việc giảm sát theo quy định.

 

Ý kiến của bạn