Hỏi- Đáp

Có được nhận chuyển nhượng đất lúa tại địa phương khác?

Có được nhận chuyển nhượng đất lúa tại địa phương khác?

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 30/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngÔng Lý Đức Dũng đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Nay ông muốn làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất lúa tại quận Bắc Từ Liêm. Vậy ông Dũng có được nhận chuyển nhượng đất lúa tại địa bàn khác hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đã được quy định tại Điều 130 Luật Đất đai và Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai, Điều 3a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) và Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Điều 3a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) đã quy định UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để làm căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi giải quyết các thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, tặng cho đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi.

Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đã quy định cụ thể các căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào nơi cư trú trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 191 và Điều 192 Luật Đất đai. Đề nghị ông Dũng liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

Ý kiến của bạn