Có được tham gia giám sát công trình của dự án đã thiết kế?

07:00 14/06/2024
Pháp luật về xây dựng không quy định đơn vị tham gia thiết kế công trình thi không được tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án do mình thiết kế.

Công dân Nguyễn Hoàng Giang hỏi, đơn vị tôi đã tham gia thiết kế công trình của dự án, vậy đơn vị tôi có được tham gia giám sát công trình thuộc dự án đấy không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế và giám sát thi công xây dựng cần đáp ứng các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thiết kế được quy định tại Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định sổ 35/2023/NĐ-CP) và điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng được quy định tại Điều 96 Nghị định sổ 15/2021/NĐ-CP.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Phụ lục Vll Nghị định sổ 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Phụ lục VII Nghị định sổ 35/2023/NĐ-CP.

Pháp luật về xây dựng không quy định đơn vị tham gia thiết kế công trình thi không được tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án do mình thiết kế.

Nội dung hỏi của công dân liên quan đến quy định pháp luật về đấu thầu, đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu (Bộ KH&ĐT) để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. 

Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

Bình luận