Xây dựng & Đời sống

Có được thuê đơn vị tư vấn lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà?

Có được thuê đơn vị tư vấn lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà?

Huyền Trang Huyền Trang - 07:02, 24/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì chủ sở hữu công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Công dân Vũ Toàn hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp (tự đảm bảo một phần chi thường xuyên). Đơn vị tôi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà trung tâm hành chính của tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh giao đơn vị lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà, những định mức này chưa có và chưa được công bố, trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt.

Tuy nhiên, đơn vị tôi không có nhân sự có năng lực và kinh nghiệm để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nêu trên. Vì vậy, đơn vị tôi kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc xây dựng định mức trên, nguồn kinh phí thuê: Ngân sách nhà nước.

Thế nhưng, khi trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện thuê tư vấn lập định mức, thì Sở Tài chính lúng túng vì chưa có cơ sở cho phép thuê tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Vậy đơn vị tôi có được thuê đơn vị tư vấn lập định mức kinh tế kỹ thuật và lấy nguồn vốn ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí thuê tư vấn không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc.

Dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành như quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 35, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Đối với công tác quản lý, vận hành tòa nhà đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn