Có được xác định chủ sở hữu nhà ở trong thời gian thuê mua?

07:02 25/04/2023
Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở.

Ông Trần Mạnh Khang (Vĩnh Long) đang thuê mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội của Nhà nước. Thời gian thuê mua từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2030. Vậy, trong thời gian này ông đã là chủ sở hữu căn hộ chung cư hay chưa?

Trong thời gian ông Khang thuê mua căn hộ thì việc sửa chữa phần sở hữu riêng trong căn hộ (lát lại nền do bong tróc, sơn tường do bị thấm,...) do ông hay Nhà nước thực hiện?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 thì: "Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hằng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó".

Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở. Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.                                                   

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Bình luận