Hỏi- Đáp

Có phải điều chỉnh giá gói thầu khi điều chỉnh giá hợp đồng?

Có phải điều chỉnh giá gói thầu khi điều chỉnh giá hợp đồng?

Hương Tâm Hương Tâm - 07:01, 19/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Đấu thầu, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt.

Đơn vị ông Lê Anh Tiến (Hà Nội) đang thi công gói thầu xây dựng thuộc dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Gói thầu thi công xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đơn vị ông Tiến trúng thầu gói thầu thi công, được chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong đó có giá trúng thầu làm căn cứ ký kết hợp đồng xây dựng.

Trong quá trình thi công, do điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công làm phát sinh công việc ngoài phạm vi hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Cấp có thẩm quyền đã phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP), nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng như sau:

"4. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng của người có thẩm quyền quyết định đầu tư".

Ông Tiến hỏi, trường hợp giá hợp đồng sau điều chỉnh làm vượt giá trúng thầu (trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu) thì có cần thiết phải phê duyệt điều chỉnh giá trúng thầu làm căn cứ để điều chỉnh hợp đồng hay không?

Trong trường hợp trên đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức thi công thì có cần thiết phải phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu (dự toán gói thầu) sau khi phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng hay không? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Đấu thầu, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng tuân thủ quy định nêu trên. Pháp luật đấu thầu không quy định phải điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi điều chỉnh giá hợp đồng.

Liên quan đến quy định về hợp đồng theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, đề nghị ông Tiến liên hệ với Bộ Xây dựng để được giải đáp.

Ý kiến của bạn