Hỏi- Đáp

Có phải gia hạn sử dụng đất trước khi làm thủ tục bồi thường?

Có phải gia hạn sử dụng đất trước khi làm thủ tục bồi thường?

Khải An Khải An - 08:04, 25/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLuật Đất đai năm 2013 đã quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) có thời hạn sử dụng đến năm 2021. Năm 2019, UBND tỉnh công bố quyết định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Năm 2020, UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Bình Phước) hỏi, đến thời điểm hiện tại đã hết thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước đang làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ thì chủ sử dụng đất có được bồi thường về đất hay không, hoặc có phải làm thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất trước khi làm thủ tục bồi thường về đất hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất không có cơ sở trả lời cụ thể.

Về một số quy định pháp luật có liên quan như sau:

Tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tại khoản 2 và 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn