ISSN 2734-9888

Cơ sở thiết lập cấu trúc đa trung tâm các đô thị loại I khu vực Đồng bằng sông Hồng

Cơ sở thiết lập cấu trúc đa trung tâm các đô thị loại I khu vực Đồng bằng sông Hồng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại Việt Nam, thời gian gần đây nhiều đồ án quy hoạch các đô thị đã đưa ra các mô hình cấu trúc đa trung tâm. Tuy nhiên về mặt lý luận, các nghiên cứu về cấu trúc đô thị ở Việt Nam thực sự là rất ít cũng như chưa có đánh giá sự hoạt động của các đô thị được định hướng theo cấu trúc đa trung tâm trong thực tiễn để có sự điều chỉnh trong công tác quy hoạch.

Ý kiến của bạn