công trình cân bằng năng lượng

  • Kinh nghiệm ở một số quốc gia có khí hậu nóng ẩm và khuyến nghị cho Việt Nam

    Kinh nghiệm ở một số quốc gia có khí hậu nóng ẩm và khuyến nghị cho Việt Nam

    Bài báo này là phân tích, đánh giá các nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp thiết kế, công nghệ trong phát triển công trình tiêu thụ năng lượng mức thấp và công trình cân bằng năng lượng ở một số quốc gia có điều kiện khí hậu nóng ẩm. Đồng thời cung cấp một số khuyến nghị, nhằm thúc đẩy việc phát triển các công trình tiêu thụ năng lượng mức thấp và công trình cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
  • Thúc đẩy triển khai công trình cân bằng năng lượng tại Việt Nam

    Thúc đẩy triển khai công trình cân bằng năng lượng tại Việt Nam

    Sáng 09/8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm bảo tồn năng lượng Nhật Bản thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (Zebs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam”.