Công trình xanh

Tiêu chuẩn ISO hỗ trợ các giải pháp hành động vì khí hậu

ISO cam kết hỗ trợ chương trình nghị sự về khí hậu của thế giới. Tiêu chuẩn quốc tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn các giải pháp dựa vào thiên nhiên để ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực thành thị và nông thôn.