Công trình xây dựng khẩn cấp áp dụng theo quy định nào?

07:00 07/05/2024
Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp là một trong những loại công trình xây dựng đặc thù.

Bà Minh Hà (TP.HCM) hỏi, công trình xây dựng khẩn cấp có bắt buộc phải áp dụng theo Khoản 4 Điều 12 Văn bản số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Xây dựng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì một trong các hành vi bị nghiêm cấm là: "Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp".

Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp là một trong những loại công trình xây dựng đặc thù:

Đối với việc xây dựng công trình khẩn cấp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/Qh14 ngày 17/6/2020 thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với xây dựng công trình khẩn cấp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Xây dựng công trình khẩn cấp không phù hợp với quy hoạch xây dựng được quy định theo khoản 5 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

 

Bình luận