cử tri thanh hóa

  • Bất cập trong quản lý, sử dụng tiền thu từ quỹ đất 20% phát triển NƠXH

    Bất cập trong quản lý, sử dụng tiền thu từ quỹ đất 20% phát triển NƠXH

    Theo quy định của pháp luật về nhà ở, phần diện tích quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của một dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.