cục phát triển đô thị

 • 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  Trong chiều 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đồng thời 03 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ.
 • Cần phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị

  Cần phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị

  Việc các địa phương phối hợp với Bộ Xây dựng thu thập dữ liệu về phát triển đô thị là rất quan trọng để bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị của địa phương trong triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.