Đà Nẵng: Bổ sung lộ trình hạ ngầm hệ thống điện khu vực trung tâm, tuyến phố du lịch

15:35 06/06/2024
Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng bổ sung lộ trình hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện trạng đảm bảo các yêu cầu quy định về hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình.

Cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đô thị TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch cấp điện), Bộ Xây cho biết, nội dung đồ án cơ bản bám sát Nhiệm vụ Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND TP Đà Nẵng.

Để hoàn thiện đồ án, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị lập quy hoạch đánh giá rõ hơn về sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch cấp điện và bổ sung quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch cấp điện đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt; phù hợp với các định hướng cấp điện và phương án phát triển lưới điện theo Quy hoạch chung TP Đà Nẵng và các quy hoạch liên quan.

Đồng thời bổ sung đánh giá tình hình triển khai quy hoạch và tình hình đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đô thị theo quy hoạch cấp điện đô thị và điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 9017/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 23/7/2019.

Phần hiện trạng hệ thống điện, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung đánh giá việc triển khai hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện trạng trên các tuyến đường khu vực trung tâm, các tuyến phố chính để làm cơ sở đề xuất hạ ngầm trong quy hoạch hệ thống điện.

Ngoài ra, đơn vị lập quy hoạch rà soát phương pháp tính đảm bảo sự thống nhất phương pháp tính với các quy hoạch liên quan. Trong trường hợp quy hoạch cấp điện có đề xuất thay đổi so với định hướng quy hoạch cấp điện tại Quyết định 359/QĐ-TTg, thì UBND TP Đà Nẵng cần thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; dự báo nhu cầu điện cần tính đủ lượng điện phục vụ cho hệ thống theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, bổ sung lộ trình hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện trạng trên các tuyến đường khu vực trung tâm, các tuyến phố chính, phố du lịch đảm bảo các yêu cầu quy định về hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình. Kết hợp hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như viễn thông, điện lực, chiếu sáng… đảm bảo phù hợp quy định Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bổ sung việc xác định chương trình, dự án ưu tiên và dự kiến nguồn lực thực hiện triển khai quy hoạch.

Bộ Xây dựng lưu ý một số ý kiến khác như: Bổ sung Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp điện để phù hợp theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bình luận