Kinh tế xây dựng

Đà Nẵng ủy quyền cho quận, huyện quyết định hỗ trợ người dân bị thu hồi đất

Đà Nẵng ủy quyền cho quận, huyện quyết định hỗ trợ người dân bị thu hồi đất

Xuân Lam Xuân Lam - 11:41, 19/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tự ra quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố đối với các nội dung cụ thể.

Trong đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện được quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi được quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định các mức bồi thường, hỗ trợ được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 33, khoản 3 và khoản 4 Điều 36, Điều 38, khoản 3 Điều 40 của Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Đối với các dự án có tính đặc thù, đơn lẻ, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 31/12/2024.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tự quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất là một trong những biện pháp để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Trong năm 2024, TP Đà Nẵng dự kiến thực hiện GPMB 106 dự án gồm 11.303 hồ sơ đền bù giải tỏa, trong đó, hoàn thành GPMB 67 dự án gồm 5.228 hồ sơ. Riêng UBND huyện Hòa Vang có số lượng hồ sơ lớn nhất với 3.160 hồ sơ.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của TP Đà Nẵng là hơn 8.881 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/1/2024, các chủ đầu tư, BQLDA và các đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ chi tiết là hơn 7.293 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết quý 1/2024, tiến độ GPMB của TP Đà Nẵng tại một số dự án vẫn chậm. Vì vậy, việc lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tự quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất cũng là một trong những biện pháp để đẩy nhanh tiến độ GPMB, phục vụ thi công các công trình, dự án.

Ý kiến của bạn