ISSN 2734-9888

Đặc trưng lưu biến và khả năng in 3D của bê tông

Đặc trưng lưu biến và khả năng in 3D của bê tông

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông dùng cho in 3D, đánh giá khả năng in 3D của hỗn hợp bê tông tương ứng với các giá trị lưu biến.

Ý kiến của bạn