đại chúng;

  • Dân tộc, Đại chúng, Khoa học - Yếu tố để kiến trúc phát triển bền vững

    Dân tộc, Đại chúng, Khoa học - Yếu tố để kiến trúc phát triển bền vững

    Toàn cầu hóa, quốc tế hóa đã xóa nhòa biên giới mềm của mỗi quốc gia, làm cho tính bản địa của kiến trúc được nhận diện rõ ràng hơn, khách quan hơn, được tôn vinh (và cả phê phán) trước ánh sáng soi chiếu và giao thoa của văn hóa - văn minh nhân loại. Chính vì thế mà vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa trong kiến trúc được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.