Đảm bảo mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

12:27 18/10/2022
Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 khoảng 2,4 triệu căn.

Địa phương đề xuất điều chỉnh số liệu Đề án

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và báo cáo của 60/63 địa phương, Bộ Xây dựng cho biết, nhu cầu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công KCN vào khoảng 2,4 triệu căn. Trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 1,24 triệu căn, giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,16 triệu căn.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc nghiên cứu xây dựng Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN (giai đoạn 2021-2030) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ làm căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương xác định mục tiêu phát triển NƠXH từng năm và từng giai đoạn. Qua đó, quan tâm, dành đủ nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn tới.

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển NƠXH, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong KCN, khu chế xuất.

Cụ thể, đến năm 2030 trên địa bàn cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN.

Trên cơ sở đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN.

Căn cứ Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và nhu cầu nhà ở của các địa phương, Bộ Xây dựng đã dự kiến mục tiêu phát triển NƠXH toàn Đề án là 1,62 triệu căn NƠXH. Trong đó, giai đoạn 2022-2025 là hơn 598 nghìn căn hộ và giai đoạn 2026-2030 là 1 triệu căn hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau khi Bộ Xây dựng có Tờ trình ngày 31/8/2022 trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, một số địa phương tiếp tục gửi báo cáo đề xuất điều chỉnh số liệu của Đề án.

Do đó, mục tiêu phát triển NƠXH có thay đổi, cụ thể mục tiêu phát triển NƠXH toàn Đề án là 1,4 triệu căn NƠXH, trong đó, giai đoạn 2022-2025 là 571 nghìn căn hộ và giai đoạn 2026-2030 là 845 nghìn căn hộ.

Hoàn thiện về thể chế, pháp luật về NƠXH

Để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn cả nước có tối thiểu 1 triệu căn NƠXH, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Thuế…, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm đối tượng thu nhập thấp, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ đất phát triển NƠXH; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước.

Đối với các Bộ, ngành, tiếp tục rà soát, nhận diện các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp.

Dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang: Nơi an cư lý tưởng cho người lao  động
Ảnh minh họa: Internet.

Trước hết tập trung sửa đổi ngay các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo đồng bộ, thông thoáng, phân cấp triệt để, rút ngắn các thủ tục hành chính…

Đồng thời, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổng hợp, đề xuất và cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện hỗ trợ NƠXH, nhà ở công nhân.

Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động khoảng 1,13 triệu tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 (hoàn thành 1,4 triệu căn hộ NƠXH, nhà công nhân).

Mặt khác, trong quá trình xây dựng chính sách, nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách theo hướng hậu kiểm (giá bán, đối tượng, điều kiện..).

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đề án của Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, người đứng đầu địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cá nhân; lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án NƠXH theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu của địa phương.

Đồng thời phải có giải pháp đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có chủ trương đầu tư, hay việc quy hoạch, bố trí và công khai các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển NƠXH, nhà ở công nhân để doanh nghiệp quan tâm, đề xuất dự án. Đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ trên phạm vi cả nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, các địa phương phải có trách nhiệm công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng…

Nghiên cứu phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án NƠXH, nhà ở công nhân.

Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030 cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ngoài việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư phát triển NƠXH dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN tại các địa phương.

Đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công nhân, người lao động cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp thuê.

Phối hợp, giám sát đảm bảo mục tiêu đề ra

Để thực hiện hiệu quả, chất lượng Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu dự thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với điều kiện quy hoạch khi lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH theo hình thức đấu thầu.

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, các Bộ, cơ quan, địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả, thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân KCN. Tiếp tục làm việc với một số địa phương trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai NƠXH, nhà ở công nhân.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện chính sách NƠXH.

Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các Chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân được vay vốn ưu đãi theo quy định pháp luật về nhà ở và vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về NƠXH theo quy định…

Thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giám sát việc triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN (giai đoạn 2021-2030) nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

Theo Bộ Xây dựng, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 301 dự án NƠXH khoảng 155 nghìn căn, với tổng diện tích hơn 7,7 triệu m². Đang tiếp tục triển khai 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454 nghìn căn với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m². Đối với dự án NƠXH khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 175 dự án, quy mô xây dựng khoảng 93 nghìn căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4,6 triệu m². Đang tiếp tục triển khai 274 dự án, quy mô xây dựng khoảng 293 nghìn căn hộ. Đối với nhà ở công nhân KCN đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62 nghìn căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn 160 nghìn căn hộ.

 

Bình luận