Đảm bảo tiêu chí quy hoạch khi xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao

07:55 25/02/2024
Đối với các xã đã và đang tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị, định hướng thành lập phường, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định là cơ sở để đánh giá đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng Trà Vinh đề nghị hướng dẫn xem xét, đánh giá công nhận tiêu chí 1 - quy hoạch xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã thuộc quy hoạch chung đô thị.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo đó, đối với xã thuộc đô thị đã có quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt, đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được quy định tại nội dung 1.1 tiêu chí số 1 về quy hoạch theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, để đảm bảo xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao cần đảm bảo nội dung 1.3 tiêu chí số 1 về quy hoạch theo Quyết định số 318/QĐ-TTg.

Cụ thể: “Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên”.

Đối với các xã thuộc quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt thì quy hoạch chi tiết trung tâm xã lúc này sẽ là các trung tâm theo cấp hành chính đô thị và được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

Đối với các xã đã và đang tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị (định hướng thành lập phường), sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định là cơ sở để đánh giá đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với các xã thuộc đô thị đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc thì không cần lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

Việc đề nghị lấy ý kiến của HĐND cấp huyện thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, cần thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2013 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bình luận