Tài chính- đầu tư

Đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay vốn ODA

Đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay vốn ODA

07:05, 27/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ yêu cầu các địa phương đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp, đặc biệt là các dự án đang có khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương chú trọng đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp.

Công văn số 10097/VPCP-QHQT ngày 26/12/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu: Đối với các địa phương sử dụng vốn vay nước ngoài (vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị đánh giá đúng khả năng giải ngân của các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đề xuất giao kế hoạch vốn phù hợp, đặc biệt là các dự án đang có khó khăn, vướng mắc, các dự án đang phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; tập trung rà soát, có giải pháp xử lý quyết liệt đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài có năm kế hoạch là năm giải ngân năm cuối cùng: Tập trung đánh giá khối lượng công việc còn lại, khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch để đề xuất số vốn giao kế hoạch vốn phù hợp.

Đồng thời các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng của khâu chuẩn bị dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND TP.HCM nghiêm túc rà soát lại cách thức lập kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

UBND TP Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; rà soát lại các khó khăn, vướng mắc và tình hình triển khai các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn để bảo đảm việc xây dựng cũng như đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài được phù hợp, nhất quán, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền của các cơ quan.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao, hạn chế việc giao kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương để tránh tình trạng thiếu kế hoạch vốn vay lại.

Đánh giá kỹ, thận trọng trong việc giao kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các dự án mới chưa ký Hiệp định vay nhằm tránh việc đề xuất kế hoạch vốn cao hơn khả năng giải ngân.

Đồng thời chủ động có giải pháp khắc phục tình trạng điều chỉnh dự toán vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài nói chung và dự toán vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các địa phương nói riêng.

Ý kiến của bạn