Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

07:01 24/11/2022
Cơ sở đào tạo tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các đối tượng có nhu cầu.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Viện đào tạo và hợp tác giáo dục - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo và phát triển kinh tế (Hà Nội) về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 175 của Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) không quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Do đó, kể từ ngày 01/01/2021 Bộ Xây dựng không xem xét, công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, cơ sở đào tạo tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các đối tượng có nhu cầu.

Bình luận