Đất thuê trả tiền một lần có được chuyển nhượng?

07:00 29/01/2024
Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Công ty B được UBND tỉnh cho phép thuê đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê 50 năm.

Do vị trí khu đất thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên công ty được miễn tiền thuê đất 7 năm và miễn 2 năm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Công ty B đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho thời hạn thuê 41 năm còn lại và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ông Đỗ Trung Phương (Phú Thọ) hỏi, công ty B có được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp theo quy định của pháp luật đất đai và Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa rõ về loại hình dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất nên không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ TN&MT trả lời chung về nguyên tắc như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai thì tổ chức được cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

"a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng;

c) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng".

Bình luận