Hỏi- Đáp

Đất tự thay đổi mục đích sử dụng có chuyển nhượng được không?

Đất tự thay đổi mục đích sử dụng có chuyển nhượng được không?

07:08, 27/01/2022

Tôi xin hỏi, đất chuyên trồng lúa nước đã được cấp Giấy chứng nhận, nay chủ sử dụng tự ý chuyển thành đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà ở thì đất này có chuyển nhượng được cho người khác hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai quy định, người sử dụng đất có nghĩa vụ "sử dụng đất đúng mục đích…".

Chủ sử dụng đã tự ý chuyển đất có mục đích chuyên trồng lúa nước thành đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà ở mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai thì:

"1. Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

2. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm".

Do đó, đối với trường hợp có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước thành đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà ở mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì cần được xử lý kịp thời.

Việc xử lý vi phạm đã được quy định tại Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nguồn: baochinhphu.vn

Ý kiến của bạn