Đấu thầu trong trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch

07:00 29/11/2022
Luật Đấu thầu năm 2013 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Bộ Xây dựng nhận được công văn ngày 22/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về công tác đấu thầu trong trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 82 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.”.

Bên cạnh đó, Điều 83 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật Đấu thầu.

Do đó, liên quan đến các hình thức đấu thầu để lựa chọn tư vấn lập quy hoạch (bao gồm cả hình thức chỉ định thầu), đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tham mưu UBND Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Bình luận