Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 4 luật

13:11 26/06/2024
Bộ trưởng các Bộ TN&MT, Xây dựng và LĐTB&XH thực hiện đồng thời việc lấy ý kiến các địa phương và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền địa phương liên quan đến các luật, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 4 luật
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật các tổ chức tín dụng.

Công điện nêu: Chính phủ đã trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (dự án Luật) điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các luật này từ ngày 1/8/2024.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền theo trình tự được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các điều kiện ban hành ngay khi Quốc hội thông qua dự án Luật.

Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống pháp luật và các điều kiện để tổ chức thực thi khi Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm các luật nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nội vụ, LĐTB&XH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các quyết định, thông tư đã được giao cho Bộ trưởng quy định trong các luật nói trên và phân công của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn hiệu lực thi hành đồng thời với Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 28/6/2024.

Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH thực hiện đồng thời việc lấy ý kiến của các địa phương đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương đã được luật giao đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Tổ chức các hội nghị trực tuyến với các địa phương theo vùng để giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; hoàn thành trước ngày 5/7/2024.

Biên soạn các tài liệu, cẩm nang, hướng dẫn, tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ; chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đổi mới của chính sách pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực thi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào trách nhiệm được giao để xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi gửi về Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 5/7/2024.

Thủ tướng đề nghị trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Ngày 09/6 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo đề nghị của Bộ TN&MT tại Tờ trình số 60/TTr-BTNMT ngày 07/6/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 253, Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5), Điều 255 (trừ khoản 8), Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4), Điều 257 (trừ khoản 1), Điều 258, Điều 259, Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025."

Nghị quyết cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024."

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024."

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15: "2. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 01/8/2024."

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TN&MT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp của Quốc hội.

Bình luận