Xây dựng 4.0

Đề nghị công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia

Đề nghị công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia

Thanh Nga Thanh Nga - 18:34, 31/05/2022

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ 15 tiêu chuẩn.

15 tiêu chuẩn đề nghị công bố, gồm: TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3106:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ sụt; TCVN 3107:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ cứng VEBE; TCVN 3109:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước; TCVN 3111:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp áp suất xác định hàm lượng bọt khí;

TCVN 3112:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ rỗng; TCVN 3113:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 3114:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn; TCVN 3115:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3116:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - Phương pháp vết thấm; TCVN 3117:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ co; TCVN 3118:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén; TCVN 3119: Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn; TCVN 3120:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa; TCVN 5726:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, môđun đàn hồi và hệ số poisson.

15 tiêu chuẩn đề nghị hủy bỏ, gồm: TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt; TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp VEBE xác định độ cứng; TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước; TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí; TCVN 3112:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp thử xác định khối lượng riêng; TCVN 3113:1993 Bê tông nặng - phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 3114:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn; TCVN 3115:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích; TCVN 3116:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước; TCVN 3117:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co; TCVN 3118:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén; TCVN 3119:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi bửa; TCVN 3120:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi uốn; TCVN 5726:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông, theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Các nhiệm vụ này đã được phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020. Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trình Bộ Khoa học và công nghệ điều chỉnh kế hoạch và công bố để đưa vào áp dụng.

Ý kiến của bạn