Đề nghị làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch

15:47 19/06/2024
Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch ...

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động PCCC&CNCH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 19/6, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật PCCC&CNCH.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: quochoi.vn.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết việc ban hành Luật nhằm: Một là, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã được xác định trong các văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và một số văn bản khác có liên quan.

Hai là, bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật; qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý theo đúng quy định của Hiến pháp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Ba là, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Dự thảo Luật gồm 9 Chương, 65 Điều. Trong đó, Chương I quy định chung gồm 11 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động PCCC&CNCH, trong đó đã luật hóa và bổ sung quy định về hoạt động CNCH để cụ thể hoá và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quy định bao quát hơn các nội dung có liên quan đến quản lý về PCCC đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chương II về phòng cháy gồm 9 Điều, trong đó bên cạnh việc kế thừa quy định hiện hành, đã bổ sung các quy định mới để khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động phòng cháy; quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ; bỏ các nội dung hiện đã được quy định trong các VBQPPL hoặc trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chương III về chữa cháy gồm 12 Điều có nội dung kế thừa quy định của Luật hiện hành; có chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC…

Bổ sung quy định quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) Lê Tấn Tới nhất trí sự cần thiết ban hành Luật PCCC&CNCH; đồng thời cho biết, Ủy ban QP&AN đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng PCCC trong dự thảo Luật để quy định nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng PCCC và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp với pháp luật về quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ trong việc bảo đảm các điều kiện về PCCC&CNCH...

Chủ nhiệm Ủy ban QP&AN Lê Tấn Tới. Ảnh: quochoi.vn,

Một số ý kiến đề nghị quy định chi tiết hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC&CNCH phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là những quy định có tính đặc thù, khác với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC&CNCH; đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNCH; nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Luật cho thống nhất với nội dung Điều 9.

Đáng chú ý, Ủy ban QP&AN đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch tại khoản 1 Điều 13 để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch; xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC;

Cân nhắc quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về PCCC” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở;

Nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện…

Bình luận