Tài chính- đầu tư

Đề xuất chi thường xuyên không quá 45 tỷ đồng để cải tạo dự án đã đầu tư xây dựng

Đề xuất chi thường xuyên không quá 45 tỷ đồng để cải tạo dự án đã đầu tư xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 08:00, 02/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự thảo Nghị định của Chính phủ quy định hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/dự án sử dụng chi thường xuyên NSNN để mua sắm tài sản, cải tạo, nâng cấp… trong dự án đã đầu tư xây dựng.

Hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/dự án

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên NSNN để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhiệm vụ).

Dự thảo Nghị định gồm 3 nhóm chính sách cốt lõi: (1) Quy định về nguyên tắc bố trí kinh phí chi thường xuyên NSNN để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng; (2) Bảo đảm công tác lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên NSNN được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; (3) Quy định cụ thể về quy trình thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, phê duyệt dự toán kinh phí, tổng hợp đề xuất dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc theo quy định của pháp luật về NSNN, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan đảm bảo chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, về nguyên tắc bố trí dự toán chi thường xuyên NSNN để thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các điều kiện: Thứ nhất, không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, không điều chỉnh, bổ sung được trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất đảm bảo đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các dự án theo quy định tại Nghị định;

Thứ hai, mức kinh phí chi thường xuyên NSNN cân đối để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định, có hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/dự án (kế thừa mức quy định thấp nhất theo tiêu chí phân loại dự án nhóm C quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công). Thời gian thực hiện dự án tối đa không quá 2 năm.

Theo Bộ Tài chính, để tránh tình trạng lợi dụng chính sách, đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện và phù hợp với đúng tính chất của nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về NSNN, dự thảo Nghị định quy định theo hướng sử dụng hạn mức kinh phí tối đa cho các nhiệm vụ không quá 45 tỷ đồng căn cứ vào quy định về tiêu chí phân loại dự án nhóm C của Luật Đầu tư công (hạn mức thấp nhất) để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN chi thường xuyên hàng năm. Vượt quá hạn mức này thì phải sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công để thực hiện.

Đối với các dự án dưới hạn mức vốn dưới 45 tỷ đồng, trường hợp đã được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thì cũng không được sử dụng kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất đảm bảo đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các dự án theo quy định tại Nghị định.

Quy định trách nhiệm của các Bộ rà soát lại dự toán

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định các bước phê duyệt nhiệm vụ để làm căn cứ tổng hợp, đề xuất dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về NSNN và pháp luật về xây dựng; Quy định về mẫu hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ để làm cơ sở tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán, phân bổ dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN.

Việc quản lý kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, địa phương, dự thảo Nghị định quy định việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo thống nhất trong việc đề xuất kinh phí chi thường xuyên thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về NSNN, pháp luật về xây dựng, dự thảo Nghị định quy định theo hướng, khi xây dựng dự toán NSNN hàng năm, đối với nhiệm vụ có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng, các cơ quan, đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt;

Đối với nhiệm vụ có tổng mức kinh phí từ 15 tỷ đồng trở lên, các cơ quan, đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt.

Việc phân bổ dự toán thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; trong đó, để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối NSNN và quyết định giao dự toán NSNN hàng năm của Thủ tướng Chính phủ (đối với các Bộ, cơ quan trung ương); UBND tỉnh (đối với địa phương); Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương trong rà soát lại dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, để ban hành Quyết định điều chỉnh nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN được giao, làm căn cứ, cơ sở phân bổ dự toán…

Không cấm sử dụng chi thường xuyên cho mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6, các ĐBQH đã tranh luận về những vướng mắc trong cải tạo, mở rộng dự án sử dụng vốn đầu tư công tại nhiều địa phương, sự chồng lấn quy định của Luật Đầu tư công và Luật NSNN, trong phiên chất vấn và trả lời sáng và chiều 6/11/2023.

Giải trình vấn đề liên quan đến các nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đây là vướng mắc cần có sự giải thích Luật của UBTVQH để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính xác và yên tâm. Bởi, tại Điều 6 Luật Đầu tư công quy định kể cả xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tài sản công đều đưa vào Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư công xác định kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm. Nếu các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí không được đưa vào Luật Đầu tư công, mặc dù vẫn là NSNN sẽ sai quy định. Hiện thế nào là chi thường xuyên, thế nào là chi đầu tư vẫn còn bế tắc. Thực tế tạo ra sự vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong khi đó, bổ sung ý kiến của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận xét, vướng mắc ở đây không hẳn do Luật Đầu tư công mà vướng ở Luật NSNN. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc sửa chữa, nâng cấp các dự án tài sản công được triển khai bình thường, không vướng mắc, chỉ dự án xây mới phải theo quy trình tại Luật Đầu tư công…

Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề liên quan đến việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các khoản chi có tính chất đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin, UBTVQH đã khẳng định là không có quy định, không cấm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để chi cho các khoản chi có tính chất đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã khẳng định, trong thực tiễn cũng như trong quy định pháp luật, không có một văn bản nào hay một trường hợp nào quy định mức chi phí thường xuyên và chi đầu tư là căn cứ vào giá trị số tiền không phải là 15 tỷ đồng trở lên thì đầu tư công mà dưới 15 tỷ đồng là thường xuyên. Chúng ta chi lương hàng trăm nghìn tỷ đồng, như chi cho giáo dục đào tạo hàng trăm nghìn tỷ đồng đều là chi thường xuyên. Đó là tính chất của các khoản chi, không phải giá trị của các khoản chi. Các cơ quan Quốc hội nói rằng không có vướng mắc trong Luật Đầu tư công, và sau khi rà soát cũng kết luận không có vướng mắc trong Luật NSNN.

Theo đó, UBTVQH đã ban hành Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024, về Kết luận của UBTVQH về việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công. Trong đó khẳng định Luật Đầu tư công, Luật NSNN và các Luật có liên quan không có quy định cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tế hiện nay, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết các nội dung này.

Ý kiến của bạn